کتاب 1کتاب سوم به معرفی واژگان تحت عناوین

1) اعمال
2) ورزش‌ها و مسابقات
3) زمان و مناسبت‌ها
4) اعداد
5) رنگ‌ها
6) ویژگی‌ها و موقعیت‌ها

هر عنوان شامل عناوین جزئی‌تر به‌قرار زیر است:

1) اعمال: حالت‌ها، فعالیت‌ها
2) ورزش‌ها و مسابقات: بازی‌های همراه با توپ، ورزش‌ها، دوومیدانی، ورزش‌های آبی.
3) زمان و مناسبت‌ها: زمان، روزهای هفته و فصول، ماه‌ها، مناسبت‌های سالانه.
4) اعداد: اعداد
5) رنگ‌ها: رنگ‌ها، شکل‌ها
6) ویژگی‌ها و موقعیت‌ها: ویژگی‌ها و صفات، موقعیت‌ها