کتاب 1کتاب چهارم به معرفی واژگان تحت عناوین

1) حیوانات و گیاهان
2) فضا و سفر فضایی
3) جغرافیا
4) نیروی نظامی

هر عنوان شامل عناوین جزئی‌تر به‌قرار زیر است:

1) حیوانات و گیاهان: پستانداران، پرندگان و حشرات، موجودات ماقبل تاریخ، گیاهان
2) فضا و سفر فضایی: جهان و کهکشان، سفر فضایی.
3) جغرافیا: زمین، ویژگی‌های جغرافیایی، آب‌وهوا، بلایا و فجایع طبیعی، کشورها،
4) نیروی نظامی: نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه
.